سامانه مواسات به منظور تسهیلگری، هدایت و هم افزایی فعالیت مجموعه های فرهنگی اجتماعی، افراد و جمع های خانوادگی که آمادگی مشارکت در "رزمایش همدلی" جهت کمک مومنانه به فقرا و نیازمندان در ماه مبارک رمضان و پس از آن را دارند ایجاد گردیده است. لذا سه هدف ذیل در این سامانه دنبال می گردد:
1- ارتباط و همکاری افراد و جمع های خانوادگی با مجموعه های فعال در محدوده زندگی با اولویت مساجد
2- ارتباط، تعامل و اطلاع مجموعه ها از فعالیت های خیرخواهانه یکدیگر و توزیع مناسب
3- مشارکت مجموعه ها با سازمان ها و دستگاه های مرتبط با امداد به محرومین


آمایش مکانی مجموعه های ثبت شده در رزمایش همدلی مشهد مقدس

ویژه مجموعه های فرهنگی اجتماعی (جهت هماهنگی و حمایت)

ویژه مشارکت افراد و جمع های خانوادگی در رزمایش همدلی
محتوا


اخبار