آیت الله خاتمی: پای انقلاب و حاکمیت دین ایستادن نیاز به زهد انقلابی دارد