اصل کار همراهی تشکل ها و سازمانهای درگیر در میدان محرومیت زدایی است.