اقتصاد باید از دولتی بودن خارج شود/ ضرورت رعایت اهلیت در واگذاری‌ها