توزیع ۱۲ هزار بسته مواد غذایی و معیشتی در خراسان رضوی