توصیه امام حسین(ع) برای همگرایی اجتماعی و با هم بودن