رزمایش مواسات باید تبدیل به الگوی کلان شود/ موازنه قدرت در فضای مجازی را تغییر دهیم