رزمایش همدلی و کمک مومنانه توسط قرارگاه منطقه‌ای شمال‌شرق نزاجا