رزمایش گسترده برای همدلی و کمک مومنانه به نیازمندان و فقرا در ماه رمضان