مسئولان باید در مواسات پیشتاز باشند/ یک وقت گمان نکنیم انفاق تنها متعلق به پولدارها است