مشارکت های مردمی بسیار زیبا بود و صحنه های شگفت انگیزی بوجود آورد