معنی واقعی مواسات را در روز قدس با حمایت از مردم فلسطین به نمایش بگذاریم