«مواسات» و «جهش تولید» پیش‌نیاز قوی شدن در نبرد هیبریدی