هنگام پخش کمک و بسته های غذایی، عکس نگیرید؛ حتی برای آرشیو