گزاره های مرکزی فرمایشات رهبر انقلاب، مجموعه موارد زیر بود که مشخصات راهکارها را تعیین می کند: