۱۰ سالگی پویش مواسات در میان جانبازان قطع نخاعی مشهد