مسابقه کتابخوانی به وقت اردیبهشت

سلام

ماه رمضان مبارکتون باشه؛ طاعاتتون قبول درگاه خداوند.
شــهید حســن قاســمی دانا رو میشناســین؟ تــا حــالا اســمش رو شــنیدین؟ شــهید قاســمی دانا اولیــن شــهید مدافــع حــرم ایرانــی در شــهر مشــهده. امســال ششــمین ســالگرد شــهادت ایــن شــهید عزیــز مصــادف شــده بــا شــب ولادت کریــم اهــل بیــت، امــام حســن مجتبــی علیه السـلام. حــالا مــا براتــون یــک مســابقه تــدارک دیدیــم از «کتــاب بــه وقــت اردیبهشــت» کــه دربــاره ایــن شــهید نوشــته شــده است.

بــرای شــرکت در ایــن مســابقه، علاوه بر اینکه این کتاب بعنوان بسته فرهنگی در سبد ارزاق رزمایش همدلی توزیع گردیده است؛ شما نیز می توانید بعد از تهیه کتاب از فروشگاه های به نشر و یا تهیه نسخه دیجیتال کتاب از سایت طاقچه در این مسابقه کتابخوانی شرکت نمایید.

کسـانی کـه دسـتکم بـه ۸ سـؤال پاسـخ صحیـح داده باشـن تـو قرعـه کشـی دههـا جایـزه معنـوی و مـادی شـرکت داده میشـن. تـا تاریـخ ۱۳ تیر مـاه فرصـت داریـن کـه تو مسـابقه شـرکت کنین. جایزه هامون ایناسـت:

– توفیق شرکت ۸ نفر در مراسم غباروبی حرم مطهر حضرت رضا(ع)

– ۸۰ نفر به اتفاق اعضای خانواده مهمان سفره مهمانسرای حضرت رضا (ع)

– ۸ جایزه ۱۰ میلیون ریالی

– ۸۰ جایزه یک میلیون ریالی

شرکت در مسابقه