دسته‌بندی نشده

14 اردیبهشت 1399

مسابقه به وقت اردیبهشت

سلام ماه رمضان مبارکتون باشه؛ طاعاتتون قبول درگاه خداوند. شــهید حســن قاســمیدانا رو میشناســین؟ تــا حــاال اســمش رو شــنیدین؟ شــهید قاســمی دانا اولیــن شــهید مدافــع حــرم ایرانــی در شــهر مشــهده. امســال ششــمین ســالگرد شــهادت ایــن شــهید عزیــز مصــادف شــده بــا شــب ولایت کریــم اهــل بیــت، امــام حســن مجتبــی علیه الســام. حــاال مــا براتــون یــک مســابقه تــدارک دیدیــم از « کتــاب بــه وقــت اردیبهشــت » کــه دربــاره ایــن شــهید نوشــته شــده. بــرای شــرکت تــو ایــن مســابقه، کافیــه بعــد از مطالعــه کتــاب، بــا مراجعــه بــه نشــانی اینترنتــی www.movasat.com پاسخ سوالات رو ثبت کنید؛ یا پاسخنامه رو به فروشگاههای به نشـر در سـطح مشـهد تحویـل بدیـد. کسـانی کـه دسـتکم بـه ۸ سـؤال پاسـخ صحیـح داده باشـن تـو قرعـه کشـی دههـا جایـزه معنـوی و مـادی شـرکت داده میشـن. تـا تاریـخ ۱۵ خردادمـاه فرصـت داریـن کـه تو مسـابقه شـرکت کنین. جایزه هامون ایناسـت: – توفیق شرکت ۸ نفر در مراسم غباروبی حرم مطهر حضرت رضا(ع) – ۸۰ نفر به اتفاق اعضای خانواده مهمان سفره مهمانسرای حضرت رضا (ع) – ۸ جایزه ۱۰ میلیون ریالی – ۸۰ جایزه یک میلیون ریالی