26 فروردین 1399

اهدای کالا و ارزاق

در صورتیکه کالا و ارزاق مورد مصرف خانواده های نیازمند وجود داشته باشد با این اعلام افراد به نزدیک ترین خیریه و مرکز نیکوکاری محله خود جهت تحویل مرتبط میشوند. ثبت نام
26 فروردین 1399

توزیع

افراد دارای وسیله نقلیه که تمایل به همکاری در توزیع بسته های ارزاق و غذای گرم را همراه با تشکل های خدمت دهنده داشته باشند در این زمینه میتوانند مشارکت نمایند. ثبت نام
26 فروردین 1399

بسته بندی

افرادی که در زمان های مشخص فرصت کمک به تشکل های خدمت دهنده در زمینه بسته بندی ارزاق و یا پک های غذایی را داشته باشند اعلام آمادگی نموده و به فراخور زمان های ممکن از مشارکت ایشان استفاده می شود. ثبت نام