بسته بندی

26 فروردین 1399

بسته بندی

افرادی که در زمان های مشخص فرصت کمک به تشکل های خدمت دهنده در زمینه بسته بندی ارزاق و یا پک های غذایی را داشته باشند اعلام آمادگی نموده و به فراخور زمان های ممکن از مشارکت ایشان استفاده می شود. ثبت نام