30 فروردین 1399

مواسات فقط برای دوران سختی نیست+ مفهوم مواسات

در جمع‌بندی نظرات لغت‌ شناسان می توان گفت ریشه‌ی مواسات به معنای «درمان‌کننده، معالجه‌ کننده و اصلاح‌ کننده‌ی دردها، ناراحتی‌ها و اندوه‌ها» است. و تأسی به معنی «ابراز همدردی و غم نسبت به دیگران» است. برخی از معاصرین نیز این‌گونه گفته‌اند: «به معنای جبران ضعف و اصلاح ضعفها است و وجود ضعف و ضرر باعث حزن و اندوه می شود.»
28 فروردین 1399

گزاره های مرکزی فرمایشات رهبر انقلاب، مجموعه موارد زیر بود که مشخصات راهکارها را تعیین می کند:

تاکید بر مفهوم مواسات، که فرآیندی تعاملی و مبتنی بر ایجاد حس همدردی است بجای مفهوم کمک. (لزوم طراحی مدلهای حمایتی سینه به سینه و با حداکثر تعامل و پرهیز از اجرای مدلهای ارسال کمک غیر همدلانه، لزوم توجیه و تبیین و هم کلامی با جامعه هدف)