26 فروردین 1399

توزیع

افراد دارای وسیله نقلیه که تمایل به همکاری در توزیع بسته های ارزاق و غذای گرم را همراه با تشکل های خدمت دهنده داشته باشند در این زمینه میتوانند مشارکت نمایند. ثبت نام
25 فروردین 1399

پزشکی و سلامت

پزشکان و متخصصانی که جهت همراهی تشکل های خدمت دهنده در این زمینه تمایل دارند با هماهنگی قبلی که با ایشان انجام میپذیرد مشارکت نمایند. ثبت نام