شهرک رجایی

16 اردیبهشت 1399

توزیع غذا به نیت شب وفات حضرت خدیجه (ص)

توزیع غذا در محله اروند و شهرک انصاربه همت مجموعه کهف الحسن و مسجد جواد الرضا شهرک شهید رجایی