طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن

23 اردیبهشت 1399

انفاق کار هرکس نیست، کار مردمان باهوش است.

انفاق آن چیزی است که یک خلأیی را پر کند. یک نیازی را برآورده کند. آن ملتی که امروز به یک چیز احتیاج دارد، مانند آب و هوا، اگر غیر آن چیز، به همان ملت کمک کردی، اینجا انفاق نکردی پول حرام کردن انجام دادی. پس انفاق کار هرکس نیست، کار مردمان باهوش است.