17 اردیبهشت 1399

مواسات بستر ظهور امام زمان را فراهم می کند

رییس مجمع نمایندگان طلاب حوزه علمیه قم با بیان این که نمی توان صرفا شعار داد و خواستار ظهور امام زمان(عج) بود، تصریح کرد: بستر سازی برای حکومت امام زمان(عج)، نیازمند مواسات و کمک کردن است و رضایت امام زمان(عج)، استجابت دعا و بیمه کردن خانواده در همین کمک کردن و همدردی است.