لوازم خانگی

25 فروردین 1399

تعمیرات و تاسیسات

افرادی که در زمینه تاسیسات منازل و تعمیر لوازم خانگی دارای مهارت هستند به صورت داوطلبانه با هماهنگی قبل در این موضوع مشارکت می نمایند. ثبت نام