28 فروردین 1399

چند نکته بسیارمهم است:

مواسات یعنی هم انگاری و عین برادر شدن (بلکه عین خود فرد شدن) لذا کرامت و مهر در طرفین این مواسات مهم است(بی منت و بلکه بالاتر از سر داشتن حق بر گردن ما)
28 فروردین 1399

راهبردهای رزمایش مردمی مواسات و همدلی

۱. عدم ابتنا بر فرایندهای رسمی و نهادهای حاکمیتی متولی حمایت از نیازمندان ۲. استفاده از تجربیات و ظرفیت های تشکل ها و گروه های مردمی ۳. شناسایی و تهیه بانک اطلاعات خیرین و خیریه های مردمی ۴. رویکرد همدلانه با دستگاههای دولتی و پرهیز از تقابل یا مداخله ۵. ارائه الگوهای متنوع مواسات و همدلی مومنانه با تاکید بر ظرف زمانی ماه رمضان ۶. توجه به نقش معتمدین محلات و مناطق در کمک رسانی به محرومان محله یا منطقه مربوطه ۷. تاکید بر نقش آفرینی اقشار و افراد توانمند از نظر قدرت مالی و نفوذ اجتماعی در کمک رسانی ها ۸. شفافیت و پاسخگویی در منابع مالی، هزینه کردها و توزیع کمک ها ۹. تاکید بر هویت دینی و انقلابی تشکل ها و نیروهای فعال در کمک رسانی ها ۱۰. جلوگیری از مصادره کمک رسانی ها در جهت منافع افراد و نهادها ۱۱. افزایش انگیزه الهی در کمک رسانی ها و کاهش انگیزه های منفعت طلبانه و ریاکارانه ۱۲. معنوی سازی فضای کمک رسانی ها با تاکید بر عرض ارادت به امام زمان و بهره برداری از معنویت ماه رمضان ۱۳. برجسته سازی حس مواسات و همدردی در الگوهای کمک رسانی ۱۴. رصد و شناسایی نیازها و تعیین اولویت ها در تامین نیازها ۱۵. تفکیک دریافت کنندگان بسته های حمایتی نهادهای حاکمیتی و مردمی از محرومان ۱۶. توجه توامان به اقشار آسیب پذیر و اقشار آسیب دیده در دوران کرونا ۱۷. پرهیز از دامن زدن به فاصله طبقاتی و عادی سازی فقر و محرومیت ۱۸. حفظ کرامت و عزت نفس دریافت کنندگان حمایت ها ۱۹. کاهش حضور اجتماعی در […]