29 اردیبهشت 1399

معنی واقعی مواسات را در روز قدس با حمایت از مردم فلسطین به نمایش بگذاریم

روز قدس می تواند علاوه بر حمایت های اقتصادی که به عنوان مواسات از فقرا انجام می شود، همزمان با کمک های مادی شاهد حمایت معنوی و فرهنگی مردم از مساله آزادی قدس شریف و حمایت از مردم فلسطین باشیم. البته به احتمال قریب به یقین مانند سالهای گذشته که صندوقهایی برای کمک به مردم فلسطین و نهضت فلسطین در مراکز نماز جمعه آخر سال قرارداده می شود. و در فضای مجازی شماره حساب برای حمایت و کمک به مردم محروم، مظلوم و مقاوم فلسطین داده می شود تا هموطنان ما موضوع مواسات را فراملی به نمایش بگذارند