28 فروردین 1399

گزاره های مرکزی فرمایشات رهبر انقلاب، مجموعه موارد زیر بود که مشخصات راهکارها را تعیین می کند:

تاکید بر مفهوم مواسات، که فرآیندی تعاملی و مبتنی بر ایجاد حس همدردی است بجای مفهوم کمک. (لزوم طراحی مدلهای حمایتی سینه به سینه و با حداکثر تعامل و پرهیز از اجرای مدلهای ارسال کمک غیر همدلانه، لزوم توجیه و تبیین و هم کلامی با جامعه هدف)